university of oklahoma masters thesis epistemic modality thesis